Realizované workshopy

Workshop #5

Poslední pátý on-line workshop se konal 31. 8. 2022 ve 14.00 hod. Workshopu se zúčastnila manažerka projektu z visegradského fondu Ewelina Stacherzak. Moderátorem workshopu byl dr. Jelínek.

Tématem workshopu bylo identifikování problémů a následně projektových oblasti pro řešení společných budoucích projektů s partnery V4. Vedoucí projektu doc. Peterková v rámci prezentace shrnula nejdůležitější poznatky z realizovaných on-line workshopů (1 – 4) a vymezila problémy, které byly diskutovány ve  čtyřech oblastech zdravotnictví, a to v oblasti systému zdravotnictví, v oblasti digitalizace ve zdravotnictví, v oblasti využívání moderních technologii a v oblasti mechanismů podporujících vytváření start-upů. Následně vymezila návrhy společných projektů zaměřených na řešení vybraných problémů. Bylo vymezeno 7 projektových oblastí: veřejné finance a rozpočty ve zdravotnictví, inovační ekosystém pro zdravotnictví, hodnocení zdravotnických technologií, ekonomika a řízení nemocnic, Behaviorální ekonomika pro ovlivnění rozhodování pacientů, Vzdělávání ve zdravotnictví, Platforma ve visegrádských zemích pro rozvoj aktivit inovací ve zdravotnictví

K vymezeným problémům a projektovým oblastem vystoupili se svými prezentacemi zástupci z partnerských univerzit za Maďarsko dr. László Kucséber, PhD; za Slovensko Ing. Peter Štetka, PhD, a za Polsko dr. hab. Izabella Steinerowska-Streb.

Závěrem proběhla diskuse k prezentacím a k vymezení tří nejdůležitější projektových oblasti za každou partnerskou univerzitu. Zároveň byla diskutována další pokračování vzniklé platformy pro inovace ve zdravotnictví.

Workshop #4

Čtvrtý on-line workshop se tradičně uskutečnil přes MS Teams, a to ve středu 17. 8. 2022 ve 14.00 hod. Tématem workshopu byla problematika zaměřená na mechanismy podporující vytváření start-upů ve zdravotnictví. 

Workshopu se zúčastnili tři experti z Izraele, a to prof. Varda Liberman, která je rektorkou Reichman University a manažeři izraelské neziskové organizace Start-up Nation Central (SNC) a aliance AION Labs, Sharon Gour Arie (SNC) a Mati Gill (AION Labs). Organizace Start-up Nation Central byla založena v roce 2013 a je hlavním hnacím motorem a zprostředkovatelem izraelských inovací, které mají pozitivní dopad na ekonomiku země. AION Labs je aliance mezinárodních farmaceutických a technologických lídrů a investorů, kteří si kladou za cíl vytvořit a zavést umělou inteligenci a výpočetní technologie, které mají změnit výzkum a vývoj léků. 

Prezentující seznámili účastníky workshopu jednak s fungováním MBA studia „Healthcare Innovation“ a rovněž se systémem podporujícím vznik start-upů ve zdravotnictví. Z prezentace vyplynulo, že Izrael zaujímá přední místo ve výdajích do výzkumu a vývoje, má více než 7 200 inovativních společností, zároveň 1 start-up připadne na každých 1400 lidí a zaujímá 7 místo v realizovaných inovacích v žebříčku společnosti Bloomberg. Byl rovněž nastíněn recept na izraelský úspěch v oblasti inovací ve zdravotnictví, který je založen nejenom na systému podporujícím start-upy, ale také na fungujícím systému zdravotní péče založeném na digitalizaci, na lidském kapitálu, resp. podnikavých lékařích, majících multidisciplinární přístup a schopnost využívat inovace z vojenství ve zdravotnictví a na využívání nových technologií jako např. umělé inteligence.   

Následovalo vystoupení pana dr. Jelínka, který prezentoval, jakým způsobem jsou podporovány start-upy ve zdravotnictví v České republice včetně překážek a problémů s tím spojených jako je např. nízká úroveň digitalizace, malý domácí trh, vysoká očekávání investorů.   

Na konci workshopu proběhla živá diskuse s partnery z Univerzit z Polska, Maďarska a Slovenska.  

Workshop #3

The third online workshop took place on Monday 25 July 2022 at 2 pm via MS Teams. The topic of the workshop was the use of selected modern technologies in health care.

The workshop welcomed experts from Israeli Ministry of Health, Mr. Haim Hoffert, Deputy Director General, budgeting, pricing and planning division of the Ministry of health, and Mr. Oren Pearlsman. Mr. Hoffert presented the Israeli healthcare system with emphasis on Israeli healthcare finance. He showed a general overview, introduced their cost-effective health system, the current challenges and changes in healthcare, presented the structure including the Israeli Health Insurance Law, and Community-based Primary Healthcare. He commented on the structure of the hospitalization economy. Quality measurements and public transparency as well as economy and the digital pricing system were also discussed. Another topic was hospitals financing BI and the final one was dedicated to digital health technology evaluation for health organizations. In the end, both Israeli guests engaged in a lively discussion with the workshop participants.

This was followed by the presentation by dr. Chytilova (CZ) on the evaluation of the use of selected modern technologies including economic benefits in the Czech Republic. She started by introducing telemedicine history in the Czech Republic and then she described its current state. As for the use of smart devices in the Czech health care, she focused on the use of robots in surgery and at a hospital reception during Covid-19 times. Furthermore, dr. Chytilova discussed the available innovative tools for disease diagnosis as well as big data processing as the next part of her presentation. The presentation was concluded by providing information on HB HTA (Hospital-based Health Technology Assessment).

At the end of the workshop, there was an opportunity for further discussion. The workshop enhanced the participants’ knowledge of the presented topics.

Workshop #2

Druhý on-line workshop se uskutečnil prostřednictvím MS Teams v pondělí 27. 6. 2022 ve 14.00 hod. Tématem workshopu byl stav digitalizace zdravotnictví v zemích V4, resp. koncept e-health.  

Na workshop byla pozvána expertka na problematiku digitalizace zdravotnictví v Izraeli, Edna Bar-Ratson, MBA, MSc, která je ředitelkou kvality ve společnosti Maccabi Health Care Services. Představila kroky zavedené v rámci zdravotnického záznamu Maccabi, výstražný systém EMR a představila fungování AI-Computer Assisted Flagging. Popsala fungování modelu predikce antibiotik u infekcí močových cest (UTI). Zazněly také zajímavé informace o přidané hodnotě ve zdravotnictví (HVA). 

Následovala vystoupení zástupců řešitelských týmů z univerzit v Polsku (dr. hab. Isabella Steinerowska-Streb), v Maďarsku (dr. Judit Sági), Slovenska (Ing. Denisa Gajdová) včetně ČR (dr. Tomáš Jelínek). Prezentující seznámili se stavem digitalizace ve zdravotnictví ve své zemi. Nastínili existující právní rámec digitalizace, regulátory, stávající procesy elektronizace (např. MMR, e-prescription, e-Sick Leave), jakým způsobem organizace ve zdravotnictví mezi sebou sdílejí data a hlavní hráče v moderních technologiích a inovacích.   

Workshop obohatil účastníky o zkušenosti s digitalizací z izraelského zdravotnictví a poskytl základní informace o stavu digitalizace v zemích V4. 

Workshop #1

První on-line workshop se uskutečnil přes MS Teams v pondělí 31. 5. 2022 ve 14.00 hod. Obsahem workshopu bylo uvítání řešitelských týmů příjemce grantu a partnerských univerzit ze Slovenska, Polska, Maďarska včetně izraelských expertů. Byl představen cíl, časový harmonogram a výstupy řešeného projektu „The Establishment of a Platform for Healthcare Innovations in V4 countries and Israel“. Představeny instrukce pro vypracování expertní zprávy, e-brožury a zrealizování konference Innovation in Health Care v Olomouci. Byly poskytnuty informace o zřízení datového úložiště pro vkládání a potřebných dokumentů pro řešení úkolů. 

Následovalo vymezení ekonomických indikátorů pro hodnocení zdravotní péče v jednotlivých zemích V4 a to na základě dat z EROSTATU, OECD a dostupných dat na národní úrovni včetně seznámení se základními charakteristikami fungování zdravotní péče v ČR.  

Rovněž byl nastíněn způsob vymezování ekonomicko-manažerských problémů ve zdravotnictví v zemích V4 a stručně nastíněny ekonomicko-manažerské problémy v českém zdravotnictví. 

Závěrem proběhla diskuse k prezentované problematice.